Podsumowanie osiągnięć projektu TRAILS

TRAILS czyli Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym, był projektem flagowym programu Interreg Polska-Saksonia realizowanym przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Lider  Projektu) we współpracy z Partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych w Politechnice Wrocławskiej.

Głównym celem projektu był rozwój długotrwałych zasobów innowacyjnych na polsko-saksońskim obszarze przygranicznym, aby wspomóc wykształcenie młodej kadry dla regionalnej gospodarki. Poprzez warsztaty innowacyjności dla szkół i MŚP, wspierające zrównoważony rozwój innowacji w zakresie produktów, procesów i usług, zarówno uczniowie jak i przedsiębiorcy poznali metody potrzebne do projektowania nowych rozwiązań. W programie przewidziano trzy rodzaje warsztatów dydaktycznych:

  • warsztaty dla uczniów,
  • warsztaty dla przedsiębiorców,
  • warsztaty sieciujące czyli zajęcia dla uczniów i przedstawicieli lokalnych firm stwarzające szansę na skonfrontowanie pomysłów młodych ludzi na produkty i usługi z doświadczeniem osób prowadzących własne firmy.

Każdy warsztat rozpoczynał się od  wzajemnego poznania się i analizy kompetencji członków zespołu, następnie zajęcia dotyczyły rozpoznania potrzeb i definiowania problemu, opracowania i rozwijania koncepcji, generowania twórczych rozwiązań postawionego problemu, modelowania i prototypowania, prezentowania i oceny efektów pracy. W efekcie zastosowano aktywizujące metody nauczania podkreślające praktyczny wymiar warsztatów, a jednocześnie umożliwiające doskonalenie kompetencji społecznych przydatnych w pracy w zespole. Mimo tych samych etapów pracy każdy warsztat opierał się na unikatowym programie, dopasowanym do potrzeb i oczekiwań uczestników zajęć.

Łącznie w projekcie na obszarze objętym programem po stronie polskiej przeprowadzono 51 warsztatów w obszarze kreatywności i innowacji. W ciągu 18 miesięcy w 22 szkołach ponadgimnazjalnych w warsztatach wzięło udział 252 uczniów oraz 87 przedsiębiorców. Łączna liczba uczestników projektu, którzy odwiedzili mobilne laboratoria osiągnęła blisko 750 uczestników!

Pojawienie się kontenerów TRAILS w przestrzeni szkoły/miejscowości było dużym wydarzeniem, dlatego wiele osób wstępowało choć na chwilę, aby zobaczyć wnętrze laboratoriów. Największym zainteresowaniem osób, bez względu na ich wiek, cieszyły się obecne tu rozwiązania technologiczne. Poprzez zabawę i działanie można było inspirować do uczenia się, czasem także do przełamania lęku wobec nowych technologii.

Z badania ewaluacyjnego projektu blisko 85% badanych stwierdziło, że warsztaty bardzo dobrze spełniły ich oczekiwania. Dla grupy blisko 95% uczestników w wysokim stopniu uzyskane informacje pogłębiły wiedzę z omawianego podczas warsztatu obszaru. Również ponad 95% badanych wyznało, iż zdecydowanie nabyte podczas warsztatu  kompetencje wykorzysta w życiu zawodowym.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. – 31.07.2018r.

Wartość projektu: 1 350 688,92 €

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR) 85% – 1 148 085,58 €

Obszar objęty wsparciem to powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, żarski oraz  Miasto Jelenia Góra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *