WISSENSARCHITEKTUR – Laboratory of Knowledge Architecture @ TU Dresden

TU Dresden (TUD) jest jednym z jedenastu uniwersytetów doskonałości w Niemczech. Jako pełnoprawna uczelnia z szerokim spektrum przedmiotów, umożliwia ścisłą wymianę między nauką, biznesem i społeczeństwem. Wnosi on do projektu TRAILS wiedzę naukową i techniczną, która nie jest dostępna gdzie indziej w obszarze finansowania. Laboratorium Architektury Wiedzy posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania procesów edukacyjnych i innowacyjnych, zarządzania wiedzą oraz wspierania nowo powstających firm na poziomie krajowym i międzynarodowym. Prowadziła warsztaty kreatywności i innowacji dla instytucji edukacyjnych (np. Saksoński Instytut Edukacyjny), jest partnerem w sojuszach technologicznych (np. Saksonia Krzemowa) i organizowanych w nich MŚP oraz doradza decydentom w kwestiach rozwoju strategicznego (np. SMWA, LH Drezno, NATO). Posiada doświadczenie w projektowaniu przestrzeni do pracy z wiedzą, nauki i twórczej, społecznej interakcji (TUD Innovation Sheds, Kreativzentrum Dresden). Jest z powodzeniem zaangażowana w projekty międzynarodowe (H2020, EU Emerging Industries Program, Asia Link i inne). Europejskie Centrum Projektów (EPC) wspiera projekty finansowane przez UE jako centralna jednostka zarządzania projektami. Dzięki EPC TUD stał się jednym z najbardziej udanych niemieckich uniwersytetów w ramach projektów UE (całkowita wartość > 400 mln EUR).

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Województwo Dolnośląskie koordynuje rozwój regionu pod względem aspektów ekonomicznych, demograficznych, infrastrukturalnych i społecznych. Wdrażanie wytycznych regionalnych jest realizowane przez Sejmik i Zarząd Województwa oraz podległy mu Urząd Marszałkowski (UMWD). W ramach UMWD Departament Gospodarki gromadzi i analizuje dane z regionu w celu prognozowania przyszłego rozwoju. W odniesieniu do projektu TRAILS+, Departament Gospodarki oferuje wiedzę specjalistyczną w zakresie tworzenia strategicznych ram projektowych, jak również doradztwo w zakresie wdrażania i zatwierdzania działań w ramach poszczególnych projektów. Doświadczenia UMWD, w szczególności Departamentu Gospodarki, mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiego stopnia trwałości poszczególnych działań projektowych. Ponadto, Departament posiada doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu projektów finansowanych przez UE na rzecz rozwoju regionalnego, np. INTERREG IVC, Program Regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej. W ramach Departamentu Gospodarki, dział Innowacji posiada głęboką wiedzę w zakresie identyfikacji i analizy problemów gospodarczych i społecznych regionu oraz doświadczenie w realizacji działań ukierunkowanych na promocję innowacyjności w Województwie. Dział ten zajmuje się inicjowaniem i współdziałaniem na rzecz realizacji projektów aktywizujących gospodarkę województwa, w szczególności projektów rynku pracy służących rozwijaniu przedsiębiorczości.

Politechnika Wrocławska – Centrum
Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej

Politechnika Wrocławska kształtuje kreatywność i krytyczne podejście studentów oraz wytycza kierunki rozwoju nauki i technologii. Jej rola polega na promowaniu i wspieraniu nowych inicjatyw, aby zwiększać ich szanse i wzbogacać techniczne i koncepcyjne metody dydaktyczne. Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej jest autonomiczną i multidyscyplinarną jednostką Politechniki Wrocławskiej, działającą na poziomie ponadwydziałowym. Jej działalność dydaktyczna i badawcza poświęcona jest w szerokim zakresie innowacyjnym technologiom infokomunikacyjnym i multimedialnym. Celem jednostki jest aktywne angażowanie się w badania naukowe ze szczególnym naciskiem na sferę interdyscyplinarną, w której zarządzanie łączy się z techniką i naukami przyrodniczymi. Oba te cele osiągane są poprzez uczestnictwo pracowników jednostki w projektach dydaktycznych i badawczych. Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej tworzy kreatywną przestrzeń dla kooperacji i stara się być wszędzie tam, gdzie inicjowany jest proces transferu wiedzy i technologii. W odniesieniu do celów projektu TRAILS+ jednostka jako  partner projektu legitymuje się wysokimi kwalifikacjami w zakresie pedagogicznych i teoretycznych treningów wiedzy dla różnych grup docelowych oraz wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu koncepcji warsztatów i walidacji wyników badań naukowych.